Historie sboru

Dne 17. června 1883 vystoupil sbor dobrovolných hasičů ve Strážku na veřejnost a dne
16. srpna 1883 byly stanovy c.k. místodržitelstvím schváleny.
                                                   

                                                         Ustanovení výboru
Dne 1. září 1883 o 5 hod. odpolední byla vykonána volba do výboru spolku hasičského a
volba náčelnictva z 20 přispívajících a 34 činných, zúčastnilo se voleb 34 voličů.
Za předsedu a náčelníka byl zvolen:  Alois Pokorný
místopředseda a pokladník:  E. Kubita
za členy výboru:  K. Orel, Jan Studený, Jakub Soška
velitelem sboru:  Josef Vařejka
podvelitelem a spolujednatelem:  Fr. Komárek
náčelníkem:  K. Bouzek
nadhasičové:  Julius Špic, M. Špic, Ig. Weisenstein, Karel Cimbálník
                                                             

                                                                Sbor užívá:
Velké čtyřkolové stříkačky od firmy KNAUST a 154 m hadic s normálním šroubováním.
Toto bylo zakoupeno obecním zastupitelstvem za 1428 zl. 58 k. Sbor užívá 4 hákové a 8
malých žebříků, úplný zdroj pro 34 mužů. V roce 1883 odbýváno veřejných a
tepretických cvičení. Zaznamenává se jeden požár v místě. Shořel dne 6. srpna 1883 v 10
hod. dopoledne domek č. 125 ve Strážku přináležící Josefu Šmerdovi. Způsobená škoda
se počítá na 30 zl. Oheň byl založen Rajmundem Doležalem z Pavlova. Potrestán byl c.k.
okresním soudem v Bystřici ku 14 dennímu vězení.
Místo pana Jana Studeného byl zvolen do výboru hasičského p. Fr. Mazel.

Konečně nemám jiného přání, než aby tato v roce 1883 nově započata utěšeně rozzelenalá  haluz domácí práce a poctivého snažení píle a svorně rozkvétala na slávu a čest obce, vlasti a národa. Dejž Bůh.

V pokladně zbývá 35 zl. 87 gr.

                                                    Roky 1884 -1892
1886. Na valné hromadě proběhla volba výboru:
předseda – M. Pokorny velitel – J. Vařejka
pokladník – E. Kubita jednatel – F. Komárek
revizor – F. Mazel, Brabec.

1887. 27. listopadu odpoledne ve 3 hod. se odbývala volba hodnostářů v obecní
kanceláři ve Strážku u pana starosty Kubity. Spolek hasičů schválen obecním
představenstvem:
velitel – F. Komárek podvelitel – Petr Brychta
předseda – A. Smékal (farář) místopředseda – K. Bouzek
jednatel – Josef Komárek výbor – M. Pilát, E. Kubita

1888. 26.8. se zúčastnil sbor pohřbu d.p. Josefa Fišera..

1890. Bylo zakoupeno 32 obleků, které ušil Petr Brychta, za které obdržel 38 zl. 40 gr.       V těchto letech byla splácena zakoupená stříkačka pro sbor.

                         Roky 1892 – 1921 nejsou zachovány žádné doklady.

                           Protokol o založení 1 Protokol o založení3

                                                     Kopie originálu zakládacích listin

Dobrovolní hasiči